ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG
ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU

Trang website cho phép tạo ra nhiều phòng đọc-tụng-niệm kinh, chú.
Dành cho người Việt trên toàn cầu.

TẠO VÀ CHIA SẺ PHÒNG MỚI
Thông linh khắp pháp giới
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Dành cho các tự, viện và thánh-chúng.
(Có hướng dẫn ghi danh cầu an, ghi danh cầu siêu).


Made with love 💜 by W3AMP.